De första 10 åren
Den baptistiska väckelsen nådde Medelpad i mitten av 1800-talet. 1856 grundades Stöde Baptistförsamling i samband med ett besök av C. M. Möllersvärd. Församlingen startades av N. P. Åsén, Anna Märta Carlsson och Matts Carlsson. Stöde fick besök av evangelisten och fiskaren Johan Hällman från Hälsingland redan år 1816. Då blev Anders Pålsson med flera, frälsta på ett möte i Gransjön. Men det tog lång tid innan de fick undervisning och bildade en församling. Under tiden hamnade många i lagiskhet eller övergav tron och återvände till sina gamla liv.

Det var förbjudet att studera Bibeln utanför kyrkans väggar. Det betraktades som ett brott och var straffbart. Men när många människor fick andliga upplevelser och omvände sig, längtade de efter att studera Bibeln och att dela nattvardens gemenskap tillsammans. Så småningom kom dopfrågan och förhållandet till Svenska kyrkan i förgrunden. Det blev spänt när baptistförsamlingen grundades, men i Stöde fanns inte den svåra förföljelse av väckelsekristna, som var vanlig i många andra delar av landet.

Första 10 åren döptes 156 personer
Från början hade församlingen sina sammankomster i Matts Carlssons hem. Församlingen växte snabbt och man blev tvungna att hyra en lokal. Under de första 10 åren döptes 156 personer. Samtidigt pågick den s k Sundvallska striden om syndfrihetsläran. 1862 blev Sundvall utesluten ur Sundsvalls Baptistförsamling. Han for ändå omkring som om inget hade hänt. När striden kom till Stöde uteslöts 54 medlemmar och 20 flyttade. Det ledde till att medlemsantalet stannade på 89 personer år 1863. På församlingens 10 – årsfest hade antalet medlemmar stigit till 100.

Församlingens första egna lokal
År 1867 fick församlingen sin första egna lokal på en tomt i Fanbyn, som ägdes av Sigvard Larsson. Församlingens verksamhet fick fastare former. Man hade två församlingsmöten i månaden. Under dessa uppmuntrades församlingen till kärlek och goda gärningar. Insamlingar gjordes till nödlidande, som det fanns gått om, eftersom fattigdomen var stor i hela landet. Man hade också församlingstukt då medlemmar som varit borta länge eller hade dåligt rykte ställdes till svars.

En ny tid av väckelse
År 1873 inleddes en ny period av stor väckelse. Det ledde till att man fick bygga ett nytt kapell i Stöde och att en ny församling grundades i Vigge, eftersom många av de nyfrälsta kom därifrån. 1876 stod det nya kapellet färdigt på Lillberget. År 1881 fick församlingen för första gången en predikant anställd på heltid; Anders Petter Källberg från Attmar. Eftersom hans anställning hade föregåtts av mycket diskussioner ville han till att börja med stanna en tid på prov. När årsmötet 1882 beslöt att kalla Anders Petter till föreståndare, föreslog han i stället sin bror August Källberg. Efter diskussion och lottdragning beslöt man att kalla August, som tillträdde tjänsten 1 april 1882. Arbetet var framgångsrikt, men August stannade bara till hösten. Han såg till att skaffa en efterträdare; brodern Johan Axel Källberg, som fortsatte arbetet med samma framgång. År 1883 hade församlingen 178 medlemmar. Johan Axel stannade i två år. Hösten 1884 återgick församlingen till den gamla ordningen med Karl Nordin som föreståndare och Sjölin och Nordlander som hjälpte till med predikan.

Kvinnoföreningen Myran
Vintern 1891 uppstod en ny djupgående väckelse i samband med att evangelisten Hilda Eriksson kom på besök. Det var en viss oenighet i församlingen att låta en kvinna predika, men diskussionen lade sig snart, när man såg vilken frukt hennes arbete bar. Åter igen upplevde församlingen behovet av att ha en pastor anställd på heltid. 1894 anställdes Sven Eklund. Han stannade i åtta år. Församlingen stabiliserades under hans fasta, lugna ledning. Själavården övergick alltmer från att ha ägt rum offentligt på församlingsmöten, till att bli enskilda samtal med pastorn. Efter ett förslag från Sven byggdes ett kapell i Loböle, vilket ledde till att verksamheten där fick ett rejält uppsving. 1889 startades kvinnoföreningen Myran under ledning av Justina Nordin. Myran fick vara till stor välsignelse i över 100 år. Föreningen ägnade sig åt att besöka ensamma, sjuka och nödlidande i Stöde med omnejd och att samla in pengar till missionen i andra länder, framför allt Kongo. I Myran blev så småningom även människor som inte tillhörde församlingen medlemmar.

Ett nytt kapell
År 1902 bytte pastor Sven Eklund arbetsfält med pastor Anders Pettersson från Gränsfors. Återigen uppstod väckelse. 50 personer blev frälsta och 17 döptes samtidigt, vilket innebar att de manliga dopdräkterna inte räckte till. När Eklund sedan bestämde sig för att flytta kallades pastor Falk från Alnö. Han stannade till hösten 1907. Vid församlingens 50-årsjubiléum 1906, bestod församlingen av 248 medlemmar. Det blev stor trängsel. En insamling gjordes för att bygga ett nytt kapell. I december 1907 efterträdde C. O. Wasser pastor Falk. Under hans två år i församlingen döptes 62 personer. Först nu beslutade församlingen att bygga en egen dopgrav. Tidigare hade man rest till Fränsta, Vattjom eller Sundsvall för att hålla dop.

I januari 1910 efterträddes Wasser av pastor G. H. Kolmodin. Kolmodin var en god sångare och startade kören Lyran. I juli 1910 beslutades att en tomt skulle köpas i Fanbyn för det nya kapellet. Innan man började bygga kapellet, byggdes en pastorsbostad på tomten. 1915 blev det inre stridigheter i församlingen, som utlöstes av en uteslutning. Det ledde till att 18 medlemmar lämnade församlingen och startade en pingstförsamling. Trots stridigheterna pågick fortfarande en väckelse, vilket innebar att församlingen endast förlorade två medlemmar siffermässigt. 1916 slutade Kolmodin sin tjänst i församlingen.

Under en vakanstid ledde N. O. Sjölin församlingen med biträde av Robert Zingmark. Därefter anställdes pastor Edvin Nahlbom, som stannade knappt fem år. 1918 kom åter ett stort antal människor till tro. 38 döptes. Sundsvalls Missionsförening höll under hösten sin bibelskola i Stöde med 20 elever. Skolan gick bra trots livsmedelsransonering och den härjande spanska sjukan. Efter en väckelse bland barnen startades föreningen Kämpen för pojkar och föreningen Syskonringen för flickor. Enigheten i församlingen växte åter och trängseln i kapellet gjorde att man kom igång med kapellbygget 1921, efter en ritning av arkitekt P. Österlund. 1920 köptes och invigdes ett kapell i Vigge, där stugmöten hållits en längre tid. 1919 hade församlingen 275 medlemmar.

Bethel invigs
Nahlbom efterträddes av pastor Erik Bäcker 1921. 1923 blev det nya kapellet färdigtbyggt. Efter en storslagen högtid togs det i bruk den 1 december. Även kapellet i Gösunda köptes in under denna period. Verksamheten fortsatte att växa kraftfullt. Både barn och vuxna kom till tro. Pastor Bäcker flyttade 1926. Det tog ett år innan församlingen fick en efterträdare; pastor K.W. Beckman från Luelå. Under hans tid nådde församlingen sitt högsta medlemsantal; 317 personer år 1929. Efter ett besök av en evangelist orsakades en kris och 15 medlemmar lämnade församlingen och bildade pingstförsamlingen Filadelfia. Pastor Beckman slutade sin tjänst våren 1931 och efterträddes på hösten för andra gången av pastor Edvin Nahlbom. Verksamheten gick tyngre men fortsatte att växa, framför allt genom barn och ungdomsarbetet i utposterna. Ett kapell köptes i Viskan av baptistförsamlingen i Torpshammar. Nahlbom flyttade i februari 1939. Han efterträddes av pastor Ragnar Larsson från Insjön, efter en vakanstid av pastor Arvid Samuelsson.

Hårdare tider för församlingen
Andra världskriget gjorde att det blev besvärliga tider för församlingen. Många av männen kallades in till militär beredskap. Verksamheten fungerade ändå bra genom Larssons goda förkunnelse och stora intresse för sång och musik. 1944 flyttade Larsson och efterträddes av Nahlbom under en vakansperiod. Under hösten anställdes pastor Sven Lundqvist, som stannade nio år i församlingen. Människor kom till tro och döptes, trots ett hårdare andligt klimat. Men p g a stor utflyttning av unga människor minskade församlingen i antal till 166. 1954 flyttade Lundqvist och ersattes efter en vakanstid av Edvin Nahlbom i maj 1955 av pastor Ragnvald Wik från Karlskrona. Slutet av 1950-talet präglades av ett minskat andligt intresse i samhället, samtidigt som man oroade sig för kärnvapenkrig. Arbetet med barn och ungdom fortsatte att fungera bra och hade stor betydelse för tillväxten i församlingen. Det personliga ansvaret för att nå ut med evangeliet i bygden börjar lyftas fram allt mer, i kontrast mot att församlingen tidigare nått ut främst kollektivt.

Onsdagen den 15 augusti 1956 började firandet av församlingens 100-årsjubiléum, vilket avslutades söndagen den 19 augusti med tre gudstjänster. Då deltog samtliga av församlingens tidigare pastorer som fortfarande var i livet. Sångarna gjorde en stor insats med sin sång i alla möten. I slutet av året var församlingens medlemsantal 161.

Pastor Ragnvald Wik avslutade sin tjänst efter fyra år i mars 1959 och efterträddes av pastor Ingvar Bergqvist i augusti 1959. Också den här gången hjälpte Edvin Nahlbom församlingen med predikan under vakanstiden. I slutet av år 1960 hade ungdomsarbetet minskat betydligt och antalet medlemmar i församlingen minskat till 150. Söndagsskolan fortsatte att vara stark. Pastor Ingvar Bergqvist stannade i fem år och slutade sin tjänst i juni 1964. Han efterträddes av pastorsparet Axel och Stina Fristedt i november samma år. I slutet av år 1965 hade församlingen minskat till 107 medlemmar.

Under 1960-talet fortsatte det andliga klimatet i samhället att hårdna. Problemet med alkohol och droger växte. Församlingen engagerade sig i arbetet för nykterhet i samhället, tillsammans med nykterhetsföreningen. Ett annat stort engagemang var situationen i u-länderna och arbetet för missionen. Det ekumeniska arbetet växte och man hade vid ett flertal tillfällen per år gemensamma gudstjänster och tillsammans med Filadelfia och Stöde kyrka. År 1970 bestod församlingen av 85 medlemmar.

Pastor Axel Fristedt var starkt engagerad på många håll även utanför församlingen; i distriktsarbetet, Stöde ungdomsråd och nykterhetsarbetet. Så småningom blev han även engagerad som fängelsepastor på anstalten Viskan. I juli 1975 avtackades paret Fristedt för sin 11-åriga tjänst i församlingen och efterträddes i november av Kurt Zingmark. Han fick under sin tjänst i församlingen vara med och begrava många medlemmar som lämnade jordelivet. I september 1978 deltog församlingen i Billy Graham kampanjen i Stockholm via bildöverföring till sporthallen i Sundsvall. År 1980 bestod församlingen av 67 medlemmar.

Ungdomdomsarbetet
1981 kom Bibelkommissionens nya översättning av Nya Testamentet. I samband med denna händelse, startades bibelstudiecirklar i församlingen. I februari 1982 fick församlingen långväga besök av broder Dokota från Zaire tillsammans med missionär E. Edström. I juni 1983 fick församlingen med glädje fira pastor Kurt Zingmarks 60-årsdag, men redan i augusti samma år fick församlingen uppleva hans bortgång med stor sorg. I juli 1984 efterträddes paret Zingmark av Anders och Barbro Norlander.

Under tiden som Anders Norlander tjänade som pastor i församlingen blomstrade framför allt ungdomsarbetet och musiklivet i Bethel. Tillsammans med övriga församlingar i distriktet hölls en bibelskola för ungdomar. I samarbete med skolan engagerades även barn utanför församlingen till att stödja missionsarbetet, genom att göra förband till Kongo Kinshasa. 1987 kom den nya ekumeniska sångboken, en stor händelse för svensk kristenhet. Pastorsfamiljen Norlander tjänade i församlingen i fem år och avslutade sin tjänst 1989.

Hösten 1989 började Jesper Lundgren sin ”Tid åt Gud” – tjänst i församlingen, med ansvar för barn och ungdomar. Axel Fristedt tog stort ansvar i predikotjänsten. En stor evangelisationskampanj – Kanal 3, ledde till att flera ungdomar på skolan lämnade sina liv åt Gud. Myran firade sitt 100-årsjubiléum. Ulla Strindberg arbetade som vakanspastor i församlingen. 1990 hade församlingen 62 medlemmar.

I augusti 1990 hälsades Marianne Forsén välkommen som ny pastor i församlingen. Samtidigt kom Karin Svedin i ”Tid åt Gud” – tjänst som efterträdare till Jesper Lundgren. 1994 hade Malin Ivarsson samma tjänst. 1991 såldes kapellet i Loböle.

Marianne arbetade vidare med församlingens tidigare verksamhet och utökade arbetet med barn och ungdomar genom att finnas på skolan och bl a undervisa på en del lektioner. Församlingen utökade samarbetet med Viskansanstalten genom att Marianne arbetade 25 % av sin tjänst på anstalten. Pastor Marianne Forsén arbetade ca sex år i församlingen och avslutade sin tjänst 1996. Då bestod församlingen av 44 medlemmar.

1996 arbetade Ulla Strindberg som vakanspastor under våren. Samtidigt kom Malin Ivarsson tillbaka som TÅG-arbetare. Under hösten startade församlingen cafékvällar, som blev mycket välbesökta. Under dessa kvällar samlades man främst för att sjunga och spela gamla väckelsesånger och fika tillsammans. Efter att ha varit utan pastor en tid hälsade församlingen pastorsparet Ingrid och Lennart Berg välkomna i maj 1997. Lennart arbetade 50 % i församlingen, varav 10 % på Viskansanstalten. Lennart ägnade mycket tid åt hembesök och personlig omsorg om både medlemmar i och utanför församlingen. Tyvärr fick han av hälsoskäl sluta sin tjänst efter bara två år.

Efter att ha varit utan pastor ett år välkomnade församlingen Bodil och Peter Eriksson som nytt pastorspar i april 2000. Bodil arbetade fram till augusti 2009 även som fängelsepastor på anstalten Viskan fram tills anstalten stängdes.

Församlingen på 2000-talet
Hösten 2000 gick församlingen in i Öppna Dörrar – ett program som Baptistsamfundet erbjöd alla församlingar som vill växa och utvecklas. Under handledning av Klas Eriksson utvärderades församlingens verksamhet och en vision formulerades. Vänträffar för daglediga lades ned. Istället började vi med andakter en gång i månaden på Knutshemmet. Barnarbetet utvecklades med Fredax (öppet hus med innebandy, pingis, pyssel och sällskapsspel samt stilla stunden för årskurs 4-6) , och Tisdax (bibelstudier, lek och läger för mellanstadiet). Barnkör och söndagsskola som fanns sedan tidigare fortsatte.

Musiklivet berikades med en gospelkör som startade hösten 2002 under ledning av Kerstin och Lennart Svensson. Den blev snabbt populär och efterfrågad för konserter i olika kyrkor i Medelpad. Flera konserter har hållits i samarbete med Cyndee Peters, Daniel Stenbaek, Malcolm Chambers m fl.

En annan dröm som förverkligades var ett sommarcafé i Vigge kapell. Med Gunilla Sjölander i spetsen har Viggeborna och alla förbipasserande fått en trevlig mötesplats under helgerna på sommaren, där de kunnat fika och prata och ibland delta i gudstjänster och andakter. Sommarcaféet har gett ett betydande bidrag till Baptistsamfundets missionsarbete i Kongo och Thailand, som församlingen är med och stöttar.

Hösten 2003 anställde församlingen Karina Knabäck som ungdomsledare för att komplettera Bodil i det växande arbetet.
Karina arbetade även på distriktet Baptisterna i Västernorrland. I maj 2008 upphörde hennes tjänst på grund av ekonomiska problem på distriktet. Hösten 2004 utvidgades det sociala arbetet genom samarbete med kriminalvården och försäkringskassan. Det innebar att interner fick besöka gudstjänsterna i Bethel och att församlingen ibland höll gudstjänster inne på anstalten. Det var ett uppskattat arbete från båda håll. Församlingen har också tagit emot flera personer som gjort samhällstjänst.

Några personer har arbetstränat i Bethel för att pröva sin arbetsförmåga och sedan gått vidare till andra arbeten eller förtidspension.

Församlingen samarbetade med AA (Anonyma Alkoholister) genom att ha sinnesrogudstjänster och upplåta lokalen för AA-möten under 2004 – 2006 och 2009.

Bethel lånade ut lokalerna till Stöde teaterförening när de övade in teaterpjäsen ”Vägen hem” som framfördes i Loböle sommaren 2005. Pjäsen handlade om baptistförsamlingens och nykterhetsrörelsens framväxt i bygden under 1800-talet.

Samarbetet med Stöde Församling har vuxit genom åren. Under 2008-2009 hade församlingarna de flesta familjegudstjänster gemensamt och samarbetade med babysång, barnkör och Fredax. Vårfester har hållits i Stöde kyrka och julfester i Bethel.

Stöde Baptistförsamling är aktiva i Stödebygden företag och föreningar i samverkan för att utveckla bygden och göra mer saker gemensamt för Stödeborna. Genom engagemang i Brå-gruppen har Bethel varit med och ordnat sommaraktiviteter vid Stödehuset för barn och ungdomar hela sommarlovet 2009.

Cafékvällar med läsarsånger under ledning av Barbro Svensson har pågått sedan mitten av 1990-talet. De är mycket populära bland äldre. Många människor kommer på dessa kvällar som inte är kyrkligt aktiva i övrigt. Gudstjänster och samlingar hålls regelbundet på Knutsgården med särskild tanke på de boende som inte kan eller orkar ta sig till Bethel.

Ett fint samarbete med Stöde IF har lett till ett stort och välbesökt årligt återkommande luciafirande med ett välfyllt Bethel. Julottan har ökat alltmer i popularitet. Människor åker från Sundsvall och flera kringliggande orter för att vara med. Mycket sång och musik, hästar med slädar, facklor och bjällror samt god samvaro vid morgonfikat har förgyllt juldagsmorgnarna.

Under 2000-talet har församlingen blivit mer aktivt engagerad i bygden och utökat samarbetet med andra församlingar och lokala föreningar.

Församlingen arbetar för att varje medlem i möjligaste mån ska få arbeta utifrån sina gåvor och sin längtan. Våren 2005 fördjupades detta arbete ytterligare med kursen ”som fisken i vattnet”.

Vi önskar också att människor som är ovana att gå i kyrkan ska känna sig välkomna och få lära känna Gud genom en personlig tro på Jesus. Ett sätt är att arbeta med alpha. Den första alphakursen för vuxna hölls vårterminen 2004. Ett medvetet arbete för stor öppenhet och längtan efter att få alla att känna sig välkomna har burit frukt.

År 2010 öppnade migrationsverket asylmottagning i Stöde. Veckan efter de första asylsökande kom öppnade Bethel dörrarna för att välkomna dem. Verksamheten utvecklades eftersom; svenskaträning och klädutdelning, stickcafé för kvinnor, bibelstudier på engelska och tolkning av gudstjänster till engelska. Under första året kom drygt 20 olika nationaliteter till Stöde och Bethel.

De senaste tretton åren har antalet besökare ökat betydligt. Antalet medlemmar har också ökat, från 31 medlemmar 2001 till 53 medlemmar 2013, både genom dop och inflyttning.